Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ekΜάθησις ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνώνΜε την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Το σεμινάριο Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Μοριοδοτείται με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

Σκοπός του Προγράμματος

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Έναρξη Μαθημάτων

31 Μαρτίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Μαρτίου 2020

Απευθύνεται σε

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας .

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση των εννοιών «διοίκηση και “ηγεσία”, καθώς και της φιλοσοφία τους
 • Η γνωριμία των μοντέλων Σχολικής Διοίκησης
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου
  του διευθυντή/ηγέτη
 • Η απόκτηση γνώσεων στα διάφορα μοντέλα διοίκησης
 • Η διαμόρφωση αντιληπτικής ικανότητας της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης διοίκησής
  της.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής πλάνου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης
 • Η απόκτηση κουλτούρας (των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης) αυτό-βελτίωσης μέσω της
  παρακολούθησης των εξελίξεων του ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, μέσω της συνεργασίας και δημιουργίας
  κοινοτήτων μάθησης (ψηφιακών και συμβατικών)
 • Η θεμελίωση της αντίληψης περί αναγκαιότητας «χτισίματος» ηγετών και όχι διαχειριστών της σχολικής μονάδας
 • Η ευαισθητοποίηση της διαχείρισης του «διαφορετικού»

Σχετικά Προγράμματα

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας

Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως

Διδακτικές Ενότητες

Τίτλος
Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης/ Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

 

Περιγραφή

Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης Στην παρούσα θεματική ενότητα αποσαφηνίζεται η έννοια της διοίκησης δια μέσου των συμπερασμάτων και της έρευνας που συμπεριλαμβάνονται στη διοικητικής επιστήμη, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σύγχρονους ορισμούς της έννοιας . Αναλυτικότερα εξετάζεται:

 1. Η έννοια, το περιεχόμενο και η ιστορική εξέλιξη της διοίκησης.
 2. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης διοικητικών και οργανωτικών μηχανισμών στο χώρο της εργασίας.
 3. Κουλτούρα διοίκησης και αποτελεσματικότητα.
 4. Οι θεωρίες της διοίκησης και τα διοικητικά μοντέλα. Θεωρητικές προσεγγίσεις
 5. Οι κύριες επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες μιας δομής εργασίας .
 6. Η σχέση της Διοίκησης με το περιβάλλον της εργασιας.
 7. H έννοια του management και οι δομικοί περιορισμοί της εργασίας, της νομοθεσίας και της επικοινωνίας.
 8. Η διοίκηση στην εκπαίδευση και οι ιδιαιτερότητες της. Θεωρητικές προσεγγίσεις του ορθολογικού, γραφειοκρατικού και συνεργατικού πρότυπου διοίκησης.

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (HRM) Η παρούσα θεματική ενότητα θα επισκοπηθεί υπό το πρίσμα της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Επιστήμης της διοίκησης. Αναλυτικότερα θα εξεταστούν:

 1. Διασαφήνιση της έννοιας των ανθρώπινοι πόροι από την οπτική ποικίλων θεωρητικών αποτυπώσεων.
 2.  Διοίκηση ψυχολογία κινήτρων και εργασιακή παρακίνηση
 3. Οι επαγγελματικές, υπηρεσιακές και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της εργασίας.
 4. Η έννοια της ικανότητας στο χώρο της εργασίας.
 5. Αποτελεσματικότητα και επαγγελματική ικανοποίηση.
 6. Ανθρώπινοι πόροι, λήψεις αποφάσεων, διαχείριση προσωπικού
 7. Ανθρώπινοι πόροι και καινοτομία.
 8. Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση
 9. Εκπαιδευτική καινοτομία και εκπαίδευση.
 10. Μέθοδοι και στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση.
 11. Αποτελεσματική Αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση.

Τίτλος
Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας και Σχολική Αποτελεσματικότητα/Διοικητικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος-Νομοθετικό Πλαίσιο

 

Περιγραφή

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στη θεωρία της ηγεσίας ως νέας επιστημονικής περιοχής και κατανόηση βασικών όρων – εννοιών, οι οποίες σχετίζονται με τις ηγετικές ικανότητες. Εξετάζονται θέματα που αφορούν ορισμένους βασικούς τύπους ηγεσίας όπως π.χ. ”μετασχηματιστική”, ”ηθική”, ”δημοκρατική”, καθώς και συγκεκριμένες λειτουργίες της. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κατηγοριοποίησης των διαφόρων μορφών ηγεσίας, καθώς επίσης και η χρήση και η αποτελεσματικότητά τους στην εκπαίδευση. Παράλληλα, εξετάζονται βασικές αρχές και μοντέλα ηγεσίας, καθώς επίσης και ζητήματα που σχετίζονται με τη σχολική αποτελεσματικότητα που απορρέει από τη συσχέτισή της με μοντέλα ηγεσίας. Επιπρόσθετα, παραθέτονται οι ικανότητες του διευθυντή, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι τον ρόλο και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς επίσης και να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις αντιφάσεις που εμπεριέχει η άσκηση αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. Επίσης, επιδιώκεται να εξοικειωθούν με σύγχρονες θεωρίες που περιγράφουν τον ”αποτελεσματικό” και τον ”μη αποτελεσματικό” σχολικό οργανισμό, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται με παιδαγωγικά κριτήρια και αρχές στις ανάγκες δημιουργίας θετικού σχολικού κλίματος. Αναφορικά με το περιεχόμενο της ενότητας, θα επικεντρωθούμε τόσο στην αναγκαιότητα όσο και στα προβλήματα της άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας, αποσαφηνίζοντας σχετικές έννοιες, όπως: τομείς, μοντέλα, τύπους ηγεσίας, ιστορικό – κοινωνικό και νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Τέλος, θα μελετηθούν επιπλέον ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση της ηγεσίας με το όραμα, την άσκηση επιρροής, τις αξίες, τον συντονισμό όλων των δομών και των ανθρώπων, την εκπλήρωση στόχων μέσω της συνεργασίας και την παροχή βοήθειας για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων βραχυπροθέσμου κατά βάση προσανατολισμού με τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των δραστηριοτήτων, καθώς και της λήψης αποφάσεων.

Τίτλος
Ποιότητα και Εκπαίδευση -Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης

 

Περιγραφή

Η παρούσα θεματική ενότητα θα επισκοπηθεί υπό το πρίσμα της
Επιστήμης της διοίκησης η παράμετρος της ποιότητας στην Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα:

 1. Η έννοια και το περιεχόμενο της ποιότητας στην εκπαίδευση.
 2. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και το διοικητικό πλαίσιο.
 3. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και το πρόγραμμα σπουδών.
 4. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και το οργανωτικό πλαίσιο της σχολικής
  μονάδας.
 5. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η εκπαιδευτική καινοτομία
 6. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η εκπαιδευτική έρευνα.
 7. Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η διοικητική και οργανωτική συνοχή.
 8. Η ιδεολογική και πολιτική θεωρία της εκπαιδευτικής ποιότητας.
 9. Εξευνητικά αποτελέσματα και προτάσεις για την επίτευξη ποιότητας στο
  ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν ακόμα θέματα, θεωρητικές και
πρακτικές διαστάσεις, μέθοδοι και τεχνικές διοίκησης με έμφαση στη
διοίκηση των σχολικών μονάδων. Στη σειρά αυτών των εισηγήσεων θα
παρουσιαστούν τα κλασικά μοντέλα διοίκησης αλλά και σύγχρονα
μοντέλα που προβάλλονται σήμερα μέσα από τη θεωρία και την έρευνα
της διοίκησης. Αναλυτικότερα θα εξεταστούν:

 1. Το πολιτικό πρότυπο.
 2. Το πρότυπο της κουλτούρας.
 3. Το ερμηνευτικό πρότυπο
 4. Το πρότυπο χαλαρής συνοχής.
 5. Το συνεργατικό πρότυπο
 6. Το πρότυπο των συστημάτων
 7. Το ορθολογικό πρότυπο
 8. Το γραφειοκρατικό πρότυπο

Καθώς και τα καινοτόμα σύγχρονα συστήματα τεχνικών και μεθόδων
διοίκησης όπως αποτυπώνονται στην θεωρία του Mintzberg:

 1. Το πρότυπο του σχεδιαστικού μοντέλου δηλαδή σχεδιασμού και της
  εφαρμογής στην εκπαίδευση (formulator- implementers)
 2. Το οραματικό μοντέλο (visionarymodel)
 3. To μαθησιακό μοντέλο και το μοντέλο της εργασιακής εμπειρίας
  (learningmodel)
 4. To μοντέλο της ηρωικής διοίκησης (heroicengagement) και το μοντέλο
  της «δεσμευτικής διοίκησης (engagingmanagement).

Τίτλος
Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

 

Περιγραφή

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στο πλαίσιο της οργάνωσης και της οικονομικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, ώστε να μπορούν να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με το δεδομένο ότι η εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να θεωρείται και μονάδα παραγωγής, όπως και κάθε άλλη τυπική οικονομική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η λειτουργία της οργάνωσης της εκπαιδευτικής μονάδας και παρουσιάζονται τα επιμέρους στάδιά της, ενώ δίνεται έμφαση σε σχετικές με αυτήν έννοιες, όπως είναι η τμηματοποίηση, η ευθύνη, η εκχώρηση δικαιοδοσίας και το οργανόγραμμα. Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται η έννοια της παραγωγικής διαδικασίας, με έμφαση στις έννοιες εισροές, διαδικασία και εκροές, καθώς επίσης και τα επιμέρους στοιχεία τους. Παράλληλα, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την αποκέντρωση και τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών μονάδων, την αυτονομία και την αυτοδιαχείρισή τους, αλλά και τον οικονομικό τους έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον ρόλο και τις δεξιότητες του διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας, με έμφαση όχι μόνο στις καθαρά διοικητικές δεξιότητες, αλλά και στις καθαρά ηγετικές για την οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι τόσο την εξέχουσα σημασία της λειτουργίας της οργάνωσης για την άσκηση διοίκησης στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και τη σημασία της οικονομικής διαχείρισής της ως μία εκ των βασικότερων διοικητικών εργασιών της. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να εξεταστεί η λειτουργία της οργάνωσης και αναλυθούν οι σχετικές με αυτήν έννοιες. Τέλος, επιχειρείται να αποσαφηνιστούν οι έννοιες που σχετίζονται με τα στάδια της οικονομικής διαχείρισης της εκπαιδευτικής μονάδας και τον ”κύκλο της οικονομικής διαχείρισης” και τονίζεται ο ρόλος αλλά και οι δεξιότητες που συνολικά θα πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής, ώστε να μπορέσει να προβεί στην ορθή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της εκπαιδευτικής μονάδας προς όφελός της.

Τίτλος
Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Management

 

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το coaching και το management. Θα χωριστεί σε δύο βασικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά τις βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης (management), ενώ το δεύτερο τμήμα αφορά τις βασικές αρχές του coaching που έχουν ως στόχο να προσπαθήσουν να εισάγουν τους αναγνώστες στην ανάλυση των βασικών εννοιών πού αφορούν την διαδικασία του coaching, του mentoring και του executivecoaching.

Τίτλος
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών.

 

Περιγραφή

Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου. Το μάθημα προσεγγίζει ζητήματα μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα στάδια υλοποίησης μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας και συγκεκριμένα:

 

 • Το στάδιο του θεωρητικού προβληματισμού και της διαδικασίας αναζήτησης και μελέτης των βιβλιογραφικών πηγών συναφών του υπό εξέταση κοινωνικού φαινομένου.
 • Το στάδιο συγκεκριμενοποίησης των ερευνητικών υποθέσεων και οριοθέτησης του ερευνητικού προβληματισμού.
 • Το στάδιο επιλογής ερευνητικού σχεδίου,
 • Το στάδιο επιλογής πλαισίου δειγματοληψίας,
 • Το επιλογής τεχνικής συλλογής ερευνητικών δεδομένων,
 • Το στάδιο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων,
 • Το στάδιο επεξεργασίας και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων.

Το μάθημα προσεγγίζει ζητήματα μεθοδολογίας ποιοτικής έρευνας. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαδικασία υλοποίησης μιας κοινωνικής έρευνας και συγκεκριμένα:

 • τις ερευνητικές τεχνικές (όπως η συμμετοχική παρατήρηση, τα είδη των ποιοτικών συνεντεύξεων, οι ομάδες εστίασης) που εφαρμόζονται μέσα στο φάσμα της ποιοτικής παράδοσης,
 • το περιεχόμενο της διαδικασίας επιλογής του δείγματος. Το μάθημα χωρίζεται σε δυο κύριες ενότητες: α. Τις αρχές δεοντολογίας στην Κοινωνική Έρευνα και β. τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν:
 • το πλαίσιο δεοντολογίας που διέπει την πορεία υλοποίησης της κοινωνικής έρευνας,
 • τη δομή συγγραφής επιστημονικών εργασιών και τους κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής.

Τίτλος
Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και μεθοδολογία έρευνας.

 

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης εθελοντικής ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, 100 ωρών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έχοντας ως στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων είτε να εκπονήσουν επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντικείμενο του φορέα εθελοντικής απασχόλησης μπορεί ναμην έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.Σκοπός της άσκησης είναι η καλλιέργεια γενικών δεξιοτήτων και όχι η εξειδίκευση. Επιμορφούμενοι που εργάζονται ή έχουν κατά το προηγούμενο
του προγράμματος έτος εργαστεί σε ανάλογους φορείς μπορούν να κάνουναίτηση για αναγνώριση της πρακτικής άσκησης.

Μεθοδολογία

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ειδική Αγωγή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδοψυχολογία

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

+
A) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Β) - Εγγραφή.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι

600 ωρών (12 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 600 €  από 800 €

το οποίο αποπληρώνεται σε

300€ προκαταβολή και 2 δόσεις των 150 €

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies